// Program matrix_c
main ()
{
double a[11][17], b[17], c[11];
long long int i,j;
for (i=0; i<11; i++)
  { c[i] = 0;
   for (j=0; j<17; j++)
     c[i] = c[i] + a[i][j] * b[j];
  }
}